Klinika Svjetlost

Thank You! Your Request for Appointment has been received. We'll get back to you shortly.

온라인 진료 예약

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

기타 문의방법

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
수술 후기
Svjetlost는 체계적이고 종합적인 안과 서비스를 제공하는 중유럽을 선도하는 최고의 안과전문병원입니다.
막심 므르비차 - 피아니스트
막심 므르비차 - 피아니스트
잠에서 깨어 눈을 떴을 때, 안경이나 렌즈 없이 깨끗한 시야로 세상을 바라볼 수 있는 매일 아침이 즐겁습니다
더 알아보기
올리버 드라고예비치 - 가수
올리버 드라고예비치 - 가수
인공렌즈 삽입술로 완벽한 시력회복은 물론 수술 다음 날 자그레브에서 스플리트까지 400km의 장거리 주행도 가능했습니다.  
더 알아보기
미로슬라브 블라제비치 - 1998 월드컵 크로아티아 국가대표  감독
미로슬라브 블라제비치 - 1998 월드컵 크로아티아 국가대표 감독
성장기 내내 시력이상으로 인한 심한 컴플렉스에 시달렸던 저, 수술 후 안경없이 사람들을 만나고 일상생활을 영유할 수 있는 자유를 얻었습니다.
더 알아보기
즈보니미르 보반 - 1998 월드컵 크로아티아 국가대표팀 주장
즈보니미르 보반 - 1998 월드컵 크로아티아 국가대표팀 주장
이태리와 러시아에서의 두 번의 수술 실패 후 마지막으로 선택한 Svjetlost 안과. 드디어 고질적 시력문제로 인한 활동제약에서 벗어나게 되었습니다.
더 알아보기
드라간 프리모라치 박사 - 과학, 교육, 체육부 장관
드라간 프리모라치 박사 - 과학, 교육, 체육부 장관
수술 후 스포츠 활동을 제약 없이 마음껏 즐길 수 있어서 매우 즐겁습니다.
더 알아보기